KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

store.kocmezunlar.org ZİYARETÇİ VE ÜYE AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fuskey Tekstil Organizasyon Danışmanlık Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Kampus Store”) ve Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği İktisadi İşletmesi (“KUMED”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 


Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği 

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.    


Kampus Store tarafından


KUMED tarafından


Kampus Store ve KUMED tarafından birlikte


Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde Kampus Store ve/veya KUMED tarafından “veri sorumlusu” tarafıyla işlenecek olmakla birlikte, Kampus Store tarafından yönetilen “store.kocmezunlar.org” platformu üzerinden satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlere ilişkin sizlerle iletişime geçilerek tarafınıza bilgilendirme, reklam ve tanıtım yapılması amacıyla ticari elektoronik ileti gönderilmesi bakımında Kampus Store “veri işleyen” sıfatıyla KUMED adına hareket etmektedir. 


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; (i) Kampus Store ve/veya KUMED’in meşru menfaatleri doğrultusunda Program nezdinde sunulmakta olan ürün, hizmet ve imtiyazların sağlanmasına yönelik hizmet alınmakta olunan tedarikçi, taşeron ve iş ortaklarına (kargo şirketi, çağrı merkezi vb.); (ii) kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere; (iii) açık rızanızın varlığı halinde Platform üzerinden satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgilendirme, reklam ve tanıtım yapılması amacıyla anlaşmalı servis sağlayıcılara; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına yönelik kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda “store.kocmezunlar.org” platformu, telefon, e-posta vasıtasıyla veya üyelik formunun doldurulması suretiyle toplanmaktadır. 


Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Kampus Store ve/veya KUMED tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;


Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


Açık rızanıza dayalı olarak;


İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 


Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi store.kocmezunlar.org adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Kampus Store ve/veya KUMED’e iletmeniz durumunda, talebinizi iletmiş olduğunuz taraf, başvuru sürecini talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, talebinizi iletmiş olduğunuz tarafça Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.